Hálózati Összefogás

Jogszabályfigyelő

Intézményi térítési díj, szolgáltatási önköltség megállapítása

A gyermekvédelmi törvény szerint minden év április elsejéig kötelező feladat. Kivéve, ha nem részesül központi költségvetési támogatásban a szolgáltató....

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról c. törvény alábbi rendelkezései alapján:

147. § (1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások (146.§ (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.) intézményi térítési díját, ami – a gyermekétkeztetés kivételével – a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

147.§ ...(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

147. § ...(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

148.§ ...(11) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban nem részesülő fenntartó esetén a 147. §-t, a 148. § (4) bekezdését (148.§ (4) A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.) és a 150. §-t nem kell alkalmazni (a gyvt. 150.§-a a személyi térítési díj megállapításának szabályait tartalmazza).

 

 

KeresésEseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Érdekli tevéknységünk, szeretne hírlevelet kapni az aktualitásokról?Hálózati összefogás tagjai

Hálózati összefogás tagjai
-